Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2018. május 25-től

Tartalom:

 1. Bevezetés
 2. Fogalom meghatározások
 3. Az általunk végzett adatkezelés
 4. Az adatkezelés elvei, módja, adatok védelme
 5. További adatkezelési tudnivalók – Cookie
 6. Adatfeldolgozók
 7. Az érintett jogai és érvényesítésük módja
 8. Alkalmazandó jog

 

1. Bevezetés

A www.sbsnyelvstudio.hu oldalt működteti és az Ön személyes adatait kezeli:

Aradi Katalin e.v. (a továbbiakban: „mi” vagy „Aradi Katalin”)

Székhely: 1132 Budapest, Csanády utca 11.

Nyilvántartási száma: 17160887

Adószám: 65664630-1-41

Elérhetőség: Tel.: +36-30-413-89-80, E-mail: sbsnyelvstudio (at) gmail (dot) com

Adatvédelmi tisztviselőt nem jelöltünk ki, mivel a tevékenységünk és létszámunk ezt nem indokolja.

 

Az általunk kezelt weboldal:

www.sbsnyelvstudio.hu

A tárhely-szolgáltató neve: WebDigital – ICON MÉDIA Kft

A tárhely-szolgáltató címe: 6000 Kecskemét Csóka u. 26.

A tárhely-szolgáltató E-mail címe: info@webdigital.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: http://www.webdigital.hu/

Közösségi média oldalunk:

https://www.facebook.com/sbsnyelvstudio/

 

Hallgatóink és céges partnereink, valamint a weboldal látogatói (továbbiakban: Felhasználó(k)) személyes adatainak gyűjtése, kezelése és védelme tekintetében minden megteszünk annak érdekében, hogy a 2018. május 25-én érvénybe lépett Európai uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) foglaltaknak, és a magyar jogszabályoknak (lsd. jelen tájékoztató 8. pont Alkalmazandó jog) mindenben megfeleljünk.

Jelen Adatkezelési és cookie tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) arról olvashat, hogy

 • milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
 • hogyan gyűjtjük, és mire használjuk az Ön személyes adatait,
 • mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat az adatfeldolgozókkal
 • milyen jogai és választási lehetőségei vannak Önnek a személyes adataival kapcsolatban.

Ez a tájékoztató akkor vonatkozik Önre, ha

 • nyelvstúdiónk szintfelmérésre jelentkező/jelentkezési lapot kitöltő vagy képzési szerződést kötött hallgatója vagy olyan hallgató, akinek a javára képzési szerződést kötöttek, valamint munkavállalónk vagy velünk munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy (pl. oktató)
 • böngészik az oldalunkon
 • feliratkozik hírlevelünkre, amely az esetek többségében reklámnak minősülő tartalommal kerül kiküldésre
 • a kapcsolati űrlap kitöltésével (lsd. www.sbsnyelvstudio.hu/kapcsolat oldal) vagy egyéb más módon kapcsolatba lép velünk, és azt követően mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A weboldalunk harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz, amelyek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Kérjük, olvassa el figyelmesen az adott oldal Adatkezelési tájékoztatóját, mielőtt a személyes adatait ott megadná. Mivel a harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalom nem áll a befolyásunk alatt, ezért azokért nem tudunk felelősséget vállalni.

 

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján.

 

3. Az általunk végzett adatkezelés

Minden esetben csak annyi és olyan adatot kérünk Öntől, amennyi feltétlenül szükséges. Az adatok megfelelőségéért minden esetben az felel, aki azokat megadja. Ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra szeretnénk felhasználni, erről a szándékunkról Önt tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kérjük, illetve lehetőséget biztosítunk arra, hogy a felhasználást megtiltsa. A jelen tájékoztatóban szereplő adatfeldolgozókon és egyéb külső szolgáltatókon kívül harmadik személynek vagy hatóságnak – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – csak hatósági határozat alapján, vagy az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulásával adjuk ki személyes adatait.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mi nem vizsgáljuk a hozzájáruló személy jogosultságát, és nem ellenőrizzük nyilatkozatának tartalmát. A Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjtünk.

Általánosságban az általunk végzett adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata, amellyel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldalunk használata során Ön által közölt személyes adatai, illetve az Önről generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Ez alól csak a szerződéses kötelezettségünk teljesítéséhez vagy jogos igényünk érvényesítéséhez szükséges adatkezelés jelent kivételt, amelyet a törvény szabályoz. Ön jogosult – a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – a hozzájárulását bármikor visszavonni, de ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A tárolt személyes adataival kapcsolatos jogairól (hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozás, tiltakozás és egyéb jogorvoslati lehetőségek) a 6. pontban talál bővebb tájékoztatást.

Az alábbiakban olvashat arról, hogy milyen céllal, milyen jogalapon, milyen időtartammal, milyen személyes adatait kezeljük.

 

A tanfolyami jelentkezési lap kitöltésekor

A kezelt adatok köre:

Személyes adatok: viselt név, telefonszám, E-mail cím, iskolai végzettség.

Képzési adatok: jelentkezési adatok, teszteredmények. Részképesség zavar esetén annak jellege, mértéke.

Ha Önnek speciális képzési igénye van, ennek ténye, jellege, valamint ha Ön úgy dönt, hogy rendelkezésünkre bocsátja az orvosi és/vagy pedagógia szakvéleményeket a tanulási nehézségekről.

Az adatkezelés célja:

a szakszerű és egyénre szabott tanítási módszer meghatározása, a hallgatónk számára megfelelő csoport kiválasztása, képzési terv és ajánlat készítése

Az adatkezelés jogalapja:

a konzultációra és/vagy szintfelmérésre jelentkező előzetes, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja szerint, amelyet a tanfolyami jelentkezési lap kitöltésekor ad meg

Az adatkezelés időtartama:

tanfolyami jelentkezési lap kitöltését követő naptári év szeptember 1-ig.

 

Hallgatói képzési szerződés megkötésekor

A kezelt adatok köre:

Személyes adatok: viselt név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, telefonszám, E-mail cím, lakcím, tartózkodási hely, iskolai végzettség, 16 éven aluli hallgató esetében a szülő ugyanezen adatai.

Munkáltatói adatok (ha a képzési szerződést harmadik személy köti a hallgató javára): munkaviszony, tagsági vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony ténye, a munkáltató megnevezése.

Képzési adatok: jelentkezési adatok, a képzés teljesítése, a tanulmányi előmenetel adatai; Részképesség zavar esetén annak jellege, mértéke.

Ha Önnek speciális képzési igénye van, ennek ténye, jellege, valamint ha Ön úgy dönt, hogy rendelkezésünkre bocsátja az orvosi és/vagy pedagógia szakvéleményeket a tanulási nehézségekről.

Az adatkezelés célja:

hallgatóinknak nyújtandó szolgáltatások teljesítése, a szolgáltatással kapcsolatos  jogaink gyakorlása és kötelezettségeink teljesítése, a hallgatóinkkal való kapcsolat fenntartása, az esetleges panaszok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja:

a szerződéses kötelezettségeink teljesítésére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a és b) pont

Az adatkezelés időtartama:

a szerződés megszűnését követő öt év

 

A weboldalunkon történő böngészéskor

Személyes adatokat ekkor nem gyűjtünk, de a weboldalunk Felhasználója összefüggésbe hozható az általa használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal. Ezekről a 4. fejezetben olvashat részletesebben.

Gyűjtött adatok:

 • Információ a Weboldalainkon tanúsított online keresési viselkedéséről, és arról, amikor valamelyik hirdetésünkre kattint (ideértve azokat is, amelyek más szervezetek weboldalain jelennek meg),
 • Információ azon eszközökről, amelyeket a böngészés során használt (IP cím, a böngésző és az eszköz típusa, annak a weboldalnak a címe, amelyről a mi weboldalunkra kattintott, egyéb adatokat, amelyeket standard HTTP(s) kérés header-rel továbbítottak)

Az adatkezelés célja:

online tartalomszolgáltatás, és ehhez a weboldalunk működésének biztosítása, statisztikák és elemzések készítése, a felhasználói élmény fokozása, hirdetéseink testre szabása, az informatikai rendszer fejlesztése

Az adatkezelés jogalapja:

a Felhasználó hozzájárulása, amelyet a weboldalunk alján található Cookie elfogadási felületen hagy jóvá.

Az adatkezelés időtartama:

a Cookie típusától függően más és más (erről részletesen a 4. fejezetben olvashat)

 

A Facebook oldalunkon

A kezelt adatok köre:

Ha lájkolja az oldalunkat, ha lájoklja és/vagy megjegyzést ír a bejegyzésünkhöz, ha kapcsolatba lép velünk, megismerjük Facebook profilját – de csak annyira, amennyire Ön akarja: mindenki maga állítja be, hogy a profiloldalából ki mennyit láthat, így az általunk megismerhető adatait Ön határozza meg

Az adatkezelés célja:

a közösségi média oldalaink üzemeltetése körében tanfolyamaink reklámozása, információnyújtás, véleménynyilvánítás és kapcsolat felvételi lehetőség biztosítása

Az adatkezelés jogalapja:

a közösségi médiában a profilunkat lájkoló, illetve követő magánszemélyek esetében jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatkezelés időtartama:

amíg Ön nem vonja vissza az oldalunk lájkolását, illetve a bejegyzésünkhöz írt megjegyzését, lájkját, illetve amíg nem törli a levelezésünket.

 

Hírlevélre, eDM (reklámot tartalmazó E-mail) listára történő feliratkozáskor

A kezelt adatok köre:

név, E-mail cím, valamint az általunk küldött és Ön által megnyitott E-mailek és más digitális kommunikációs eszközök, ideértve a linkeket, amelyekre Ön rákattint (például azok, amelyek lehetővé teszik számunkra annak nyomon követését, hogy Ön megnyitotta e hírlevelünket – és ha igen, akkor mikor)

Az adatkezelés célja:

hírlevél, eDM: az általunk nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben aktuális információk (pl. rendezvények, szakmai tanulmányok, tippek, újdonságok), elektronikus hirdetések, közvetlen megkeresés módszerével gazdasági reklámok célzott küldése a levelező listára feliratkozóknak, üzleti és marketing célú megkeresések kezelése, statisztikák és elemzések készítése a hírlevél/eDM hatékonyságát illetően, az esetleges technikai problémák kiszűrése és megoldása

Az adatkezelés jogalapja:

a Felhasználó előzetes, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása a hírlevél/eDM küldéshez és adatai kezeléséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, amit a weboldalunkon történő regisztrációjakor (hozzájárulás az adatkezeléshez), és a feliratkozást megerősítő E-mailre válaszul ad meg (az E-mailben küldött linkre kattintva járul hozzá ahhoz, hogy hírlevelet/eDM-et küldjünk neki).

Az adatkezelés időtartama:

a weboldalunk üzemeléséig, valamint addig, amíg Ön nem jelzi felénk leiratkozási szándékát. Amint Ön a hírlevél/eDM alján található „leiratkozás” gombra kattintva leiratkozik hírlevelünkről, 72 órán belül töröljük adatait, és a továbbiakban nem kap több hírlevelet/eDM-et tőlünk. A bizonyíthatóság érdekében a leiratkozás tényét és dátumát rögzítjük úgy, hogy abból a korábbi adatok nem visszanyerhetőek, de konkrét adat megadásakor a  leiratkozás bizonyítható.

 

Amikor kapcsolatba lép velünk

A kezelt adatok köre:

a céltól függően lehet név/felhasználó név, cég név, E-mail cím, telefonszám, postai cím stb., amelyeket Ön önmagáról ad meg, amikor kapcsolatba lép velünk például a weboldalunk Kapcsolat oldalán, vagy egyéb más módon (E-mailben, telefonon, postai úton stb.)

Az adatkezelés célja:

az egyedi megkeresések kezelése, kérdések megválaszolása, tanácsadás, ajánlat elküldése

Az adatkezelés jogalapja:

a Felhasználó előzetes, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, amelyet a weboldalunk Kapcsolati oldalán, az űrlap kitöltésekor, illetve egyéb más módon történő kapcsolatfelvételkor ad meg

Az adatkezelés időtartama:

megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően legkésőbb a 90. napon töröljük, kivéve akkor, ha erről Ön másként nem rendelkezik, illetve minden olyan egyedi esetben, ha a jogos érdekünk a személyes adat további kezelését indokolja. Ekkor is csak addig kezeljük az adatait, amíg a jogos érdekünk fennáll.

 

Amikor állásra jelentkezik hozzánk

A kezelt adatok köre:

Személyes adatok: viselt név, születési név, születési hely, idő, anyja neve.

Munkáltatói adatok: tagsági vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony ténye, a munkáltató megnevezése.

Jelentkezési adatok: lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, E-mail cím, végzettségek, szakképzettségek, szakmai tapasztalat, szakterületek megnevezése, referenciái.

Az adatkezelés célja:

a megfelelő jelöltek kiválasztása, interjúra hívása, a kiválasztott jelölttel a munkaszerződés előkészítése

Az adatkezelés jogalapja:

előzetes, egyértelmű és önkéntes hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, amelyet pályázata megküldésével illetve a munkaszerződés megkötésével ad meg.

Az adatkezelés időtartama:

a pályázat benyújtását követő év szeptember 1. A kiválasztást követően a többi pályázó anyagát megsemmisítjük, és kezelt adatait töröljük, kivéve akkor, ha pályázó kéri pályázati anyagának legfeljebb a pályázat benyújtását követő második év szeptember 1-ig történő megőrzését. Ha az érintett a jelentkezés során meggondolja magát, és visszavonja a pályázatát, az adatai akkor is törlésre kerülnek

 

Amikor munkaviszonyban nálunk dolgozik (teljes munkaidejű vagy alkalmi munkavállalóként)

A kezelt adatok köre:

Munkavállaló személyes adatai: viselt név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító jele, adószáma, TAJ száma.  Végzettségek, szakképzettségek, szakmai tapasztalat, szakterületek megnevezése, referenciái.

Munkáltatói adatok: tagsági vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony ténye, a munkáltató megnevezése.

Az adatkezelés célja: a munkaügyi-, adó-, társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

jogi kötelezettségeink teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés  b) és c) pont szerint

Az adatkezelés időtartama:

a munkaviszony megszűnését követő 5 év.

 

Amikor munkavégzésre irányuló szerződéssel (megbízás, vállalkozás, stb.) dolgozik nálunk

A kezelt adatok köre:

Egyéni vállalkozó neve, a szerződést teljesítő személy végzettsége, szakképzettségei, szakmai tapasztalata, szakterületei megnevezése, referenciái.

Az adatkezelés célja:

szerződéskötés, a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjai.

Az adatkezelés időtartama:

a szerződés megszűnését követő 5 év.

 

4. Az adatkezelés elvei, módja, adatok védelme

A nálunk dolgozó pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak – a gyógypedagógusokhoz, pszichológusokhoz hasonlóan – a törvény által előírt titoktartási kötelezettsége van, ezért hallgatóink biztosak lehetnek abban, hogy személyes adataik és a hallgatóktól kapott információk védve vannak.

Ezen túlmenően is gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Pl. a hírlevélre való feliratkozást két lépcsőssé tettük, hogy senki ne élhessen vissza más adatával.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk az adatok véletlen elvesztése, jogtalan megsemmisülése, jogosulatlan hozzáférése, felhasználása, megváltoztatása és terjesztése ellen, és erre figyelmeztetjük az adatfeldolgozókat is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk garantálni az Ön által interneten keresztül továbbított személyes adatok biztonságát.

 

5. További adatkezelési tudnivalók – Cookie

 5.1 Cookie

A cookies, azaz „sütik” kis szövegfájlok, illetve adatcsomagok, melyeket a honlapok az oldalaikra Felhasználók számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. Segítségükkel a weboldalak bizonyos ideig megjegyzik a felhasználók műveleteit és személyes beállításait (pl. az oldal megjelenítéséhez választott nyelvet, a betűméretet és a weboldal megjelenítésével kapcsolatos többi, egyedi beállítást), így a felhasználóknak nem kell azokat újra megadniuk minden egyes alkalommal, amikor a weboldalra ellátogatnak, vagy az egyik lapról egy másikra navigálnak át. A cookie használatával a weboldalak üzemeltetői statisztikai jellegű információt is gyűjtenek a honlap Felhasználóiról.

A cookie-k („sütik”) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a Felhasználó eszköze tárol. Néhány cookie („süti”) a weboldal bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a Felhasználó számítógépén.

A cookie-k („sütik”) nem tartalmaznak személyes adatokat, és nem alkalmasak az egyéni Felhasználó azonosítására.

 

A cookies, azaz “sütik” fajtái:

Ideiglenes cookie: A „sütik” ezen fajtájára jellemző, hogy elsősorban az adatvesztés megakadályozására alkalmazzák, és érvényességi idejük a munkafolyamat végén lejár, vagy az internet böngésző bezárásával törlődnek a Felhasználó számítógépéről. Ezek a cookie-k általában nélkülözhetetlenek a weboldal alapvető funkcióinak használatához (pl. „bevásárló kosár” kezelése).

Tartós vagy mentett cookie: Ezen cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett „sütik” a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket. Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a Felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan információkat, amelyekkel a Felhasználó egyértelműen beazonosítható, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok, statisztikák és elemzések a weboldal teljesítményének javítására szolgálnak. Ezen típusú cookie-k élettartama változó.

Cookie-k a szerint is csoportosíthatók, hogy az adott weboldal maga alkalmazza (lsd. belső cookie) vagy a weboldalról külső forrásból, más szolgáltató által megadott kódok kerülnek a Felhasználó gépére (külső cookie). Külső cookie-kat használ pl. a személyre szabott, érdeklődésen alapuló u.n. remarketing. A weboldal korábbi Felhasználói számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg hirdetések.

 

5.2 Külső szolgáltatók naplózással és “sütivel” kapcsolatos tevékenysége

A weboldalunk html kódja a tőlünk független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Statisztika készítés céljából a Twitter és Google használ sütiket.

A Twitter által használt cookie-k:

@@History/@@scroll|#: az előzmények idővonalának létrehozására szolgál – és addig marad a felhasználó gépén, amíg azt le nem törli

A Google analytics által használt cookie-k:

_ga,: a Felhasználó és a felkeresett oldal beazonosítása – az utolsó látogatáshoz képest 2 évig tárolódik

_gat: a Google analytics-be menő kérelmek arányának korlátozása a webes támadások kivédésére – 1 perc után törlődik

_gid: egyedi azonosítót regisztrál, amely alapján statisztikai adatokat kapunk arról, hogy a látogató hogy használja az oldalunkat – 24 órán elteltével törlődik

Marketing célból használt cookie-k és tárolásuk időtartama:

NID: A NID cookie egy egyedi azonosítót tartalmaz, amelyet a Google az Ön preferenciáinak – például az előnyben részesített nyelv (pl. a magyar), a keresési találatok megjeleníteni kívánt száma (pl. 10 vagy 20), vagy, hogy bekapcsolja-e a Google Biztonságos keresés szűrőt – és egyéb adatainak tárolására használ – lejárati ideje 6 hónap.

Felhasználóink számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A weboldalunk és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása nem történik.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani:

Google adatvédelem és „süti” kezelés: https://www.google.com/intl/hu/policies

Google tájékoztató “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja”: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners

Facebook adatkezelés: https://www.facebook.com/about/privacy

Facebook „süti” kezelés:  https://www.facebook.com/policies/cookies/

Instagram adatvédelem: https://help.instagram.com/155833707900388

 

5.3 Az Ön jogai a cookie, „süti” használatával kapcsolatban

Sütikkel kapcsolatos tájékoztató és használatuk engedélyezése a weboldalunk felkeresésekor a képernyő alsó részén jelenik meg. Itt külön tudja elfogadni vagy elutasítani (döntése szerint az adott jelölőnégyzet kipipálásával) a sütik használatát.

A tájékoztató szövege:

„A mi weboldalunk is használ sütiket

A weboldalak többségéhez hasonlóan a mi oldalunk is használ sütiket a jobb működés érdekében. Ha nem fogad el minden sütit, nem biztos, hogy az oldalunk minden funkciója megfelelően fog működni. Tudjon meg többet a sütikről az Adatkezelési tájékoztatóból”

Egyébiránt a cookie-t Ön is képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében az alkalmazásukat. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menüpont alatt, a cookie, süti vagy nyomkövetés kiválasztásával van lehetőség.

 

6. Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a velünk kötött szerződés alapján dolgoznak, és a tőlünk kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Munkájukhoz nem, illetve csak az Ön hozzájárulása esetén jogosultak további adatfeldolgozót igénybe venni, akinek szintén meg kell felelnie a GDPR és a hatályos jogszabályok előírásainak. Az adatkezelési tevékenységünk ellátásához az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

 

Személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az Ön személyes adatait az alábbi szolgáltatótól bérelt tárhelyen tároljuk:

ICON MÉDIA Kft. (Székhely. 6000 Kecskemét, Csóka u. 26., Cg. 03-09-115965 Tel.: +36 70 518 1943, E-mail: info@webdigital.hu)

Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, E-mail cím

Az adatfeldolgozással érintettek köre: a Weboldalon hírlevélre feliratkozó Felhasználók

Az adatfeldolgozás célja: a weboldalunkon hírlevélre feliratkozó Felhasználók személyes adatainak rögzítése, tárolása.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a hírlevélre feliratkozáskor, az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tesz meg

Az adatfeldolgozás időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a weboldalunk üzemeléséig, vagy a Felhasználó adatainak törlése iránti kérelme alapján az adat törléséig.

 

A weboldalunk karbantartásával kapcsolatos adatfeldolgozás

A weboldalunk karbantartója NATURMARKETING HUNGARY ZRT. Cím: 2040 Budaörs, Fodros u. 70. fsz. 1.Cégjegyzékszám: 13-10-041787 Tel.: +3620 256 6314 E-mail: info@naturmarketing.hu)

Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, E-mail cím

Az adatfeldolgozással érintettek köre: a Weboldalon hírlevélre feliratkozó és/vagy velünk kapcsolatba lépő (a Kapcsolat oldalon az űrlapot kitöltő Felhasználók)

Az adatfeldolgozás időtartama: a köztünk lévő szerződés lejáratáig

 

Kapcsolattartás biztosítására irányuló adatfeldolgozás

Az érdeklődők és a közöttünk lévő kommunikáció biztosításához, a weboldalunk Kapcsolat oldalán keresztül történő megkereséshez a tárhelyet az ICON MÉDIA Kft. biztosítja (Székhely. 6000 Kecskemét, Csóka u. 26., Cg. 03-09-115965 Tel.: +36 70 518 1943, E-mail: info@webdigital.hu)

Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, E-mail cím

Az adatfeldolgozással érintettek köre: a velünk közvetlen a weboldalon a Kapcsolati űrlap segítségével, elektronikus úton kommunikáló Felhasználók

Az adatfeldolgozás célja: az érdeklődők és a közöttünk történő kapcsolatfelvétel, az általunk biztosított szolgáltatások igénybevételével összefüggésben lévő kommunikáció lebonyolítása.

Az adatfeldolgozás jogalapja: Felhasználó hozzájárulása, amelyet a Kapcsolati űrlap alatti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg

Az adatfeldolgozás időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulását/az ügy lezárását követő 90 nap, vagy a weboldal a üzemeltetéséig, vagy a Felhasználó adatainak törlése iránti kérelme alapján, az ügy lezárását követő 90 napon belül az adat törléséig.

 

Hírlevél/eDM küldésével összefüggő adatfeldolgozási tevékenység

A hírlevelek/eDM-ek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben/eDM-ben található linkre kattintva, valamint az sbsnyelvstudio (at) gmail (dot) com E-mail címen kérheti.

A hírlevelek/eDM-ek küldéséhez a MailChimp nevű hírlevél küldő szolgáltatót használjuk. A szolgáltató regisztrált tagja az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött Safe Harbor egyezménynek:

The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp

512 Means St., Suite 404

Atlanta, Georgia- 30318

A Safe Harbor egyezmény értelmében a regisztrált tagok felé továbbítható személyes adat, amennyiben az nem EU-s tagország.

A MailChimp a kiküldött levelekbe speciális mérőkódot helyez el. A mérőkód feladata, hogy jelezze felénk, sikeres volt-e az E-mailek kézbesítése és megnyitása.

A MailChimp az E-mailekben található linkeket (hivatkozásokat) speciális mérőkóddal látja azért, hogy látható legyen, mely hivatkozásokra kattintanak leginkább az E-mailekben. Ezzel tudjuk mérni az E-mail kampány hatékonyságát, és ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy a jövőbeni levelek a címzettek számára érdekes tartalmakkal készüljenek.

Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, E-mail cím

Az adatfeldolgozással érintettek köre: a hírlevélre/eDM feliratkozottak

Az adatfeldolgozás célja: az általunk készített, gazdasági reklámot is tartalmazó elektronikus hírlevelek eljuttatása a Felhasználókhoz, a leiratkozások és adatmódosítások kezelése

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a hírlevélre feliratkozáskor, jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tesz meg.

Az adatfeldolgozás  időtartama: a weboldalunk üzemeléséig, vagy a hírlevélről leiratkozásig

 

7. Az érintett jogai és érvényesítésük módja

7.1. Ön gyakorolhatja a személyes adataihoz való hozzáférés jogát, és tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük e személyes adatait, és ha igen, akkor mely adatait.

A személyes adataihoz való hozzáférési kérelmét elküldheti nekünk az sbsnyelvstudio (at) gmail (dot) com címre, vagy a postai címünkre (1132 Budapest, Csanády utca 11.) küldött ajánlott, illetve tértivevényes-ajánlott levélben A levélben küldött tájékoztatáskérést akkor tudjuk hitelesnek tekinteni, ha a kérelem alapján Ön egyértelműen beazonosítható. Az E-mailben küldött tájékoztatáskérés csak akkor hiteles, ha azt Ön a hírlevél/eDM listán szereplő, vagy a kapcsolati oldalon küldött üzenetekor használt, vagy a  hallgatói jelentkezési lapján/ képzési szerződésén megadott E-mail címéről küldi. Előfordulhat, hogy a tájékoztatás megadása előtt más módon is beazonosítást kérünk.

A tájékoztatáskérés – az általunk kezelt adatain kívül -, azok forrására (pl. ha az adatait a munkáltatójától kaptuk meg), az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Ön adatait.

7.2. Ön kérheti a személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

7.3. Ön kérheti a személyes adatainak törlését.

Az általunk küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a hírlevél adatbázisában az Ön Személyes adatait töröljük.

Kérheti továbbá a kapcsolatfelvétel során rögzített adatai törlését is, az sbsnyelvstudio (at) gmail (dot) com E-mail címen, amennyiben a megkeresésben foglalt ügy lezárult, és nem kívánja megvárni a 90 napos törlési határidőt. Más adatkezelési cél esetében szintén az sbsnyelvstudio (at) gmail (dot) com címen várjuk megkeresését. A közösségi médiában egyszerűen csak törölje az oldalaink követését, a bejegyzéseinkhez írt megjegyzéseit és/vagy az üzenetváltásunkat.

A törlésre irányuló kérelem elutasítható

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
 • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; vagy
 • az adatkezelés a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A törlési kérelem megtagadásának tényéről és okairól minden esetben 30 napon belül tájékoztatjuk Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

7.4. Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha

 • vitatja az adatok pontosságát; ekkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük az adatok pontosságát. az adatkezelés jogellenes, de Ön nem akarja törölni az adatait, csak kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • ha az adatkezelés célja már megvalósult, de Ön továbbra is kéri tőlünk az adatkezelést jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.5. Ön kérheti az adathordozást. Kérésére az Ön által megadott és általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítjuk.

7.6. Ön tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a mi vagy egy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 • ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
 • ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozása jogszerűségét minden esetben megvizsgáljuk, és ha megalapozottnak találjuk, akkor megszüntetjük az adatkezelést, az Ön személyes adatait pedig töröljük. Ezen túlmenően a tiltakozásról és annak alapján tett intézkedéseinkről értesítjük mindazokat, akiknek személyes adatait korábban továbbítottuk.

7.7. Ön kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre az automatizált döntéshozatal

Nálunk nem működik automatizált döntéshozatal

7.8. Ön jogorvoslatot kérhet

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, ha úgy véli, megsértettük a jogait.

Név:                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:         1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:           https://www.naih.hu

Ha úgy véli, hogy az adatkezelési elveket súlyosan megszegtük, bírósághoz is fordulhat, és peres eljárásban érvényesítheti jogait.

 

8. Alkalmazandó jog

A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. § (4) bekezdés;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)

Comments are closed.