Bemutatkozás

Aradi Katalin angoltanár

Aradi Katalin
angoltanár, fejlesztőpedagógus
a Step by Step Nyelvstúdió alapítója és vezetője

Mindig is a nyelvek és a pszichológia iránt érdeklődtem. Évekkel ezelőtt rátaláltam arra az útra, ahol a kettő összetalálkozik: a nyelvtanításon keresztül segíteni, hozzájárulni ahhoz, hogy a sok kudarc után valaki megtapasztalja a sikert, a tanulás képességének örömét.

Sokféle iskolatípusban tanítottam: gimnáziumban, nyelviskolákban, főiskolákon. Több mint húszéves angoltanári pályafutásom alatt számtalan nyelvtanulóval találkoztam. Voltak olyanok, akikre szerencsés adottságaiknak és szorgalmuknak köszönhetően csak úgy „ragadt” a nyelv. Találkoztam azonban jó néhány olyan, kiváló képességekkel rendelkező, igyekvő tanítvánnyal is, aki mindezek ellenére sem boldogult az angollal. Érdekelni kezdett, vajon mi lehet az oka, hogy sokan legnagyobb erőfeszítéseik ellenére sem jutnak egyről a kettőre. Az idők során egyre világosabbá vált számomra, hogy az idegennyelv-tanulási kudarcok mögött sok esetben a nem azonosított diszlexia húzódhat.

A diszlexia nem betegség, hanem egy sajátos gondolkodás, az információk feldolgozásának másfajta módja. A nehézségek ellenére a diszlexia számos előnnyel jár: átlagon felüli vizualitás, kiemelkedő kreativitás, vagy éppen nagyobb rendszerek átlátásának képessége. Mi ezekre alapozunk.

Hiszek abban, hogy mindenki fejlődhet. Tapasztalataim egyértelműen bizonyítják, hogy megfelelő tanulási módszerekkel, reális célok kitűzésével, kitartó munkával azok is képesek sikert elérni a nyelvtanulásban, akik magukat a „nehéz esetek” közé sorolják.

Tanulmányaim:
Angol-orosz szakos középiskolai tanár (József Attila Tudományegyetem, Szeged)
Fejlesztőpedagógus (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)
Meixner dyslexia prevenciós és reedukációs módszer (Meixner Alapítvány)
Az angol nyelv oktatása diszlexiás és egyéb specifikus tanulási zavarokkal küzdő tanulók számára (dr. Gyarmathy Éva)
A tanulásmódszertan tanítása (Metódus-Tan)
Tanulástechnika (Vadaskert Alapítvány)

 

Béres Petra
angoltanár

Az idegennyelv-tanítás és a diszlexia kapcsolata már főiskolai tanulmányaim alatt is érdekelt, akárcsak a tanulási nehézségekkel küzdő (SNI-s és BTMN-es) gyerekek munkájának segítése. Gyakorlati tapasztalatot azonban csak később, a munkahelyemen, egy általános iskolában szereztem, ahol sokat tanultam az iskolai gyógypedagógussal való együttműködés során. Már a legelső tanítási napomon világossá vált számomra, mennyire sokfélék a gyerekek, és hogy a különböző személyiségű, tanulási képességű tanulóknak más-más módszerre, megközelítésre van szükségük.

2018-ban elvégeztem az angoltanár–pedagógiatanár mesterszakot is Pécsett, ahol tovább bővítettem ismereteimet az általános pedagógia és az angoltanítás módszertana terén. A szakdolgozatom a differenciálás és az angolnyelv-tanítás kapcsolatáról szólt, kiemelve a diszlexiával küzdő tanulók idegen nyelvi készségeinek fejlesztését. Azóta is változatos módszerekkel dolgozom, folyamatosan keresem a lehetőségeket, gazdagítom az eszköztáramat, hogy a diszlexiával, tanulási nehézséggel küzdő tanulóim is érdekesen és élvezettel tanulják a nyelvet, valamint több csatornán legyen megerősítve a tudásuk. Sok képet, fotót, zenét és videót használunk az órákon. A feladatokat tanulóim életkori sajátosságainak figyelembevételével, az ő érdeklődési körükhöz igazítva dolgozom ki.

Végzettségeim:
2013     Kecskeméti Tanítóképző Főiskola: általános iskolai tanító angol nyelvi műveltségterülettel
2018     PTE-BTK angoltanár–pedagógiatanár mesterszak
2019     Dyslexia and Foreign Language Teaching (Lancaster University)

 

Kálmánné Szilvásy Nóra
némettanár

A nyelviskolai munkám mellett, az egyetemi diploma megszerzése óta középiskolai tanárként is dolgozom. Tanításom során számos tanulási nehézséggel küzdő diákkal találkozom. Nagyon fontosnak tartom, hogy a jól felépített órák során mindeki részt vehessen a közös munkában, és haladhasson tanulmányaiban. Ezért igyekszem évről évre fejleszteni tanári ötlettáramat, hogy színes, változatos feladatok segítségével diákjaim átélhessék a nyelvtanulás és az idegen nyelvi kommunikáció örömeit. Célom, hogy minden diákom sikeresen megállja a helyét idegen nyelvű környezetben is.

Tanulmányaim:
magyar-német szakos tanár (ELTE BTK)
Diszlexia-barát nyelvtanítás – Multiszenzoros feladatok a nyelvórán (Step by Step)

 

Kálmos Borbála
angoltanár

Az ELTE-n végeztem angol nyelv és irodalom szakos bölcsészként és tanárként. Az egyetemi éveim alatt angol tanárként dolgoztam nyelviskolákban és voltak magántanítványaim. Ekkor találkoztam első diszlexiás tanítványommal, akivel némi angol tanulás után végül furcsa módon a német érettségire készültünk fel közösen. Ez az élmény megszilárdította bennem azt a hitet, hogy a nehézségekkel küzdő tanulóknak elsősorban a tanárral kialakított bizalmi, támogató kapcsolatra és oldott légkörre van szüksége ahhoz, hogy a tanulás pozitív élmény lehessen számukra, ezért a munkám során ezt a mai napig kiemelt fontosságúnak tartom. Szintén az egyetemi éveim alatt volt lehetőségem részt venni egy kurzuson diszlexia és nyelvtanulás témában. Innen pedig nem volt megállás! A szakdolgozatomat az ELTE Esélyegyenlőség a Nyelvtanulásban kutatási projektjének a keretein belül írtam, majd az egyetem Nyelvpedagógia PhD programon folytattam kutatásomat. Fő érdeklődési területem a diszlexiások idegennyelvhez való viszonya, illetve az idegennyelvről való gondolkodásának mélyebb megértése. Sokszor tapasztaltam ugyanis, hogy ha képesek vagyunk a diákok szemüvegén keresztresztül látni a tananyagot, akkor sokkal könnyebb megtalálni a megfelelő módszereket, magyarázatokat, hogy sikeresen elsajátíthassák az tanulandókat. Egyetemi éveim óta is különböző formákban foglalkozok diszlexiás és egyéb tanulási problémás nyelvtanulókkal, illetve több diszlexiával kapcsolatos projektben vettem részt a tananyagfejlesztés és a tanártovábbképzés területén. Két szerzőtársammal tanári kézikönyvet is írtunk a diszlexiás nyelvtanulókkal kapcsolatos tapasztalatainkról és az ajánlott tanítási módszerekről.

Tanulmányaim és szakmai munka:
– Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (ELTE BTK)
– Az angol nyelv oktatása diszlexiás és egyéb specifikus tanulási zavarokkal küzdő tanulók számára (dr. Gyarmathy Éva)
– Nyelvpedagógia Doktori program (folyamatban ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)
– Kutató (DysTEFL: Dyslexia for Teachers of English as Foreign Language)
– Mentor a Dyslexia and Foreign Language Teaching kurzuson (Lancester University)
– Tananyag fejlesztés diszlexiás nyelvtanulóknak (ENGaGe projekt, Cambridge University Press)
– Diszlexiával angolul c. tanári kézikönyv társszerzője

 

Kovács-Szilveszter Teréz
angoltanár

Angoltanár-magyartanár szakon szereztem egyetemi oklevelet. A diszlexia kérdéskörével már a képzésem alatt is találkoztam egy rendkívül izgalmas kurzus keretében. Ekkor kezdtem érdeklődni a nehezített pályán haladó tanulók segítése iránt, és azóta is folyamatosan gyűjtöm-tanulom-fejlesztem ismereteimet és módszereimet ezen a területen.

A tanítás során többször találkoztam diszlexiás diákokkal, akik a nyelvtanulásban bátortalanok voltak, de a közös munka során megnyíltak, szárnyakat kaptak. Úgy gondolom, hogy a sikeres tanulás az önismerettel kezdődik: szükséges megismernünk képességeinket, erősségeinket, lehetőségeinket. Hiszen a nyelv önmagunk kifejezésére szolgáló eszköz. A nyelvóra pedig kaland a saját elménk palotájában!

Tanulmányaim:
Angoltanár-magyartanár (ELTE BTK)
Diszlexia és idegennyelv-tanítás (ELTE BTK)
Dyslexia and Foreign Language Teaching (Lancaster University)

 

Mayer Szilvia
némettanár, fejlesztőpedagógus

Német nyelv és irodalom szakos tanárként végeztem az egyetemen. Kezdetben gimnáziumban dolgoztam, majd felső tagozatosokat és ezzel párhuzamosan felnőtteket tanítottam. Munkám során egyre több tanulási nehézséggel küzdő tanulóval találkoztam. Kerestem a számukra megfelelő módszereket, technikákat, így találtam rá 2007-ben a Meixner-módszerre. E módszer által ismertem meg a diszlexiások sajátosságait. Szerettem volna ismereteimet elmélyíteni, ezért elvégeztem a fejlesztőpedagógus szakot. Szakdolgozatomban is a diszlexiások hatékony némettanításának lehetőségeit vizsgáltam. Tapasztalataim azt mutatják, hogy a megfelelő módszerek, stratégiák alkalmazásával a diszlexiások is el tudják sajátítani a német nyelvet, sikerélményekre tehetnek szert.

Tanulmányaim:
Német nyelvtanár (ELTE BTK)
Német nyelv és irodalom szakos tanár (ELTE BTK)
Meixner dyslexia prevenciós és reedukációs módszer (Meixner Alapitvány)
Fejlesztőpedagógus (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

 

Misik-Szatzker Orsolya
angoltanár

Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanárként végeztem az egyetemen, alkalmazott nyelvészeti szakirányon. Már diákként is több olyan barátom volt, akik kiemelkedően tehetségesek voltak valamely területen, de az iskolai nyelvtanulás keserves élmény volt számukra diszlexiájuk miatt. Érdekelni kezdett, hogyan lehetne segíteni a hagyományos módszerekkel kevésbé könnyen haladóknak, hogy sikeresen kommunikáljanak és tanulás közben jól is érezzék magukat. Így csatlakoztam az ELTE Esélyegyenlőség kutatócsoportjához, majd a szakdolgozatom után a PhD kutatásomban is arra keresem a választ, hogy hogyan lehetnek a diszlexiás nyelvtanulók hosszú távon, felnőtt korukban is sikeres idegen nyelvhasználók, mert a válasz egyértelműen az, hogy lehetnek. Saját erősségeik megismerésével fejlesztve az esetleges gyenge pontokat, támogató, bátorító közegben a saját életükhöz valóban kapcsolódó témákon keresztül, folyamatos együttműködésben hiszek annak érdekében, hogy mindenki megtalálhassa azt az utat, ami a céljaihoz leghatékonyabban elvezeti.

Tanulmányaim és kutatómunka:
Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (ELTE BTK)
Nyelvpedagógia Doktori program (folyamatban ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)
Kutató (DysTEFL: Dyslexia for Teachers of English as Foreign Language)
Mentor a Dyslexia and Foreign Language Teaching kurzuson (Lancester University)

 

Szabó Judit
angoltanár, fejlesztőpedagógus

A veszprémi Pannon Egyetemen végeztem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész- és tanár szakon. Pályakezdőként elsősorban nagykamaszokkal és felnőttekkel, később a középiskolás korosztállyal dolgoztam, dolgozom. Nagyon érdekelt miért van az, hogy egyesek nagyon könnyen, mások pedig rengeteg erőfeszítés árán is csak lassan tanulnak meg angolul, szerettem volna segíteni nekik. Részt vettem számos hazai és külföldi képzésen a diszlexia alaposabb megismerése és a nyelvtanulók segítése érdekében. Szakvizsgát is szereztem fejlesztő differenciáló pedagógia szakon, szakdolgozatomban a diszlexiás középiskolai tanulók angoltanulásának, érettségire, nyelvvizsgára való sikeres felkészítésének lehetőségeit vizsgáltam.  A megfelelő módszereket vidám, elfogadó, bátorító légkörben alkalmazva a nyelvtanulás igazi élmény lehet, ami hitem és tapasztalataim szerint a használható nyelvtudás, magabiztos nyelvhasználat megszerzésének legfontosabb feltétele.

Tanulmányok:
Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár MA (Pannon Egyetem)
Diszlexia-barát nyelvtanítás – Multiszenzoros feladatok a nyelvórán (Step by Step)
Dyslexia and Foreign Language Teaching (Lancaster University)
DysTEFL2 – Dyslexia for teachers of English as a foreign language. Self-study course.
Fejlesztő, Differenciáló Pedagógus szakvizsga (AVKF)

 

Comments are closed.